Thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu

Tại khóa họp thứ 70, Ủy ban bảo vệ môi trường biển (MEPC) của Tổ chức Hàng hải quốc tế (IMO) đã thông qua Nghị quyết MEPC.278(70) về sửa đổi, bổ sung đối với Phụ lục VI “Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu” của Công ước quốc tế về ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL) quy định việc bắt buộc áp dụng Hệ thống thu thập dữ liệu về tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu.

Theo quy định trên, từ ngày 01/01/2019, tàu có tổng dung tích từ 5.000 trở lên phải thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu theo phương pháp được nêu trong Kế hoạch quản lý hiệu quả năng lượng tàu (SEEMP). Để phục vụ cho công việc này, vào ngày 31/12/2018, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch phải xác nhận SEEMP của tàu bao gồm: mô tả về phương pháp được sử dụng để thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu; quá trình được sử dụng để báo cáo dữ liệu.

Trong thời gian 3 tháng sau ngày kết thúc năm, công ty quản lý tàu phải báo cáo cho cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch trị số tổng hợp dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của năm đó.Sau khi nhận được dữ liệu báo cáo, cơ quan có thẩm quyền của quốc gia tàu mang cờ quốc tịch phải xác nhận dữ liệu là phù hợp với Quy định 22A và cấp cho tàu Bản công bố phù hợp (Statement of Compliance) không muộn hơn 5 tháng tính từ ngày 01 tháng 01 của năm. Bản công bố phù hợp có hiệu lực cho năm mà bản công bố này được cấp và 5 tháng đầu năm của năm kế tiếp, và sẽ được các chính quyền cảng nơi tàu ghé vào kiểm tra.

Thông tin chuyển đến Cơ sở dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu của IMO gồm: Số IMO; Thời gian của năm dữ liệu được chuyển (ngày bắt đầu, ngày kết thúc); Các đặc điểm kỹ thuật của tàu (Kiểu tàu, GT, NT, DWT, Công suất của máy chính, máy phụ kiểu động cơ đốt trong pittông trên 130 KW; Chỉ số hiệu quả năng lượng (EEDI); Cấp đi băng; Tiêu thụ nhiên liệu, phương pháp sử dụng để thu thập dữ liệu tiêu thụ nhiên liệu; Khoảng cách hành trình; Số giờ tàu hành trình.

Việc thực hiện Hệ thống thu thập dữ liệu về tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu theo quy định với của IMO rất phức tạp và mới đối với đội tàu biển Việt Nam. Do đó, các công ty vận tải biển cần khẩn trương nghiên cứu để quyết định phương pháp thu thập dữ liệu tiêu thụ dầu nhiên liệu phù hợp nhất đối từng tàu và sửa đổi, bổ sung SEEMP của mỗi tàu cho phù hợp.

Nguồn: Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam

Free Exclusive Traffic Tips

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *